Medezeggenschapsraad

Het Maimonides vindt betrokkenheid en inspraak van docenten, ouders en leerlingen enorm belangrijk binnen de school. Daarom is er een medezeggenschapsraad, bestaande uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen.  De MR heeft ruime wettelijke bevoegdheden om de school en schoolleiding van advies te dienen inzake onderwijskundige ontwikkelingen, financiën, personeelsbeleid en de aanstelling van sleutelfunctionarissen. Daarnaast is de MR betrokken bij de ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en zowel de fysieke als de sociale veiligheid. Buiten het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen heeft de MR op sommige punten ook instemmingsrecht. 

De MR staat open voor ideeën, vragen en opmerkingen. U kunt ons bereiken via mr@jsgmaimonides.nl

De notulen van vergaderingen, de statuten en het huishoudelijk reglement kunt u inzien door in te loggen met uw Magisteraccount.

Personeelsgeleding:
Channah Broersma (voorzitter)
Jurgen Hartman (secretaris)
Jelle Koers
Victoria Sybrandi
 

Oudergeleding:         
Sharon Kornmehl 
Liz Weijel

Leerlinggeleding:         
Nathan Kamp
Milo Walg