JSG MAIMONIDES

Onze school maakt deel uit van de scholengroep Joods Bijzonder Onderwijs (JBO). Binnen het JBO vormt JSG Maimonides een zelfstandige school. 

Visie

De scholen van het JBO verzorgen de onderwijsloopbaan van Joodse jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk Joodse jongeren uit Amsterdam, Amstelveen en daarbuiten de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken en ze diplomagericht op te leiden. Wij geloven dat de mens zijn eigen bestemming bepaalt en in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet geven aan zijn toekomst. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route. Onze school dient daarom niet alleen goede onderwijsproducten aan te bieden, maar leerlingen ook optimaal te begeleiden. 

LEERLINGEN

Ontwikkeling van de leerling staat op het Maimonides centraal. Daarnaast verwerven de leerlingen kennis, inzichten en vaardigheden die overeenkomen met hun talenten. De school richt zich op de harmonische ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De leerlingen worden op een zorgvuldige wijze begeleid bij het maken van hun keuzes binnen onze school en de keuze voor hun vervolgstudie. Op Maimonides willen we leerlingen inspireren tot het leren in een veilig en eenduidig klimaat. In onze school werken we samen, waar mogelijk in kleine groepen ingedeeld op niveau, talent of passie, in een stimulerende omgeving. Wij willen leerlingen stimuleren om zelfstandig kennis te kunnen vergaren en verwerken. We willen zelfsturing, verantwoordelijkheid en samenwerking steeds centraler stellen in ons onderwijs, waarbij kritisch denken rond uitdagende leerstof intrinsieke motivatie stimuleert. Iedere leerling heeft op het Maimonides recht op optimale begeleiding, afhankelijk van zijn of haar niveau en behoeften, waarbij vertrouwen in iedere leerling centraal staat. Deze begeleiding wordt gedifferentieerd en zowel klassikaal als individueel aangeboden.

profaan Onderwijs

Maimonides streeft naar onderwijs van hoge kwaliteit. Hoofddoel van het onderwijs is het toerusten van jonge mensen om op optimale wijze te kunnen deelnemen aan de Joodse en niet-Joodse samenleving. Met grote kans op goede resultaten kunnen ze deelnemen aan het vervolgonderwijs en later op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het concreet om sociale en maatschappelijke vaardigheden, om persoonlijkheidsvorming en het leren verwerven en gebruiken van kennis. De school wil dat de leerlingen, met behoud van identiteit, integreren in de samenleving en bevordert daarom sociale cohesie en actief burgerschap. Het onderwijs is erop gericht jonge mensen in staat te stellen zelf keuzes te maken en zelfstandig hun weg in de maatschappij te laten vinden. Maimonides streeft ernaar de leerlingen binnen elk schooltype goed onderwijs te bieden. We motiveren alle leerlingen bij hun studie en stimuleren hen om zonder vertraging een diploma te behalen. We staan klaar met individuele begeleiding of advies als er specifieke belemmeringen zijn of individuele keuzes gemaakt moeten worden.  

Joods Onderwijs

Het onderwijs in de Joodse vakken maakt onlosmakelijk deel uit van het totale onderwijsaanbod. Het is het belangrijkste instrument om de eigen identiteit in de maatschappij te behouden en te versterken, alsook om aansluiting in internationaal Joods verband te vereenvoudigen. Het programma van het Joodse onderwijs, dat gestoeld is op Thora en traditie, is op een dusdanige manier opgezet dat tal van onderwerpen behandeld worden. Zo worden de leerlingen de traditionele waarden van het jodendom, de Hebreeuwse taal als ontwikkeling van de identiteit (modern en klassiek), delen uit de Joodse geschiedenis en de Joodse wetenschap bijgebracht. 

Voor ons onderwijskundige beleid zie ons schoolplan.